- Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij respecteren uw recht op privacy en streven ernaar om te voldoen aan de Wet AVG (2018)

Algemene Voorwaarden van PediCare Praktijk voor voetverzorging

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

PediCare:   PediCare Praktijk voor voetverzorging, de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij  de  Geschillencommissie Consumentenzaken en zich georganiseerd heeft via de brancheorganisatie ProVoet, en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;

Cliënt:         Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van PediCare en/of in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan;

Diensten en leveringen:     Behandelingen en produkten die gericht zijn op de verzorging van de voet, voethuid en voetnagels, mede uit oogpunt van voorkoming van voetklachten;

ProVoet:       de Landelijke Organisatie (de brancheorganisatie) voor de Voetverzorger/Pedicure ‘ProVoet’ te Veenendaal.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van PediCare en op alle met PediCare aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, dan wel het aanschaffen van een product, dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk met PediCare is ingestemd.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

PediCare behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

PediCare is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt, uitsluitend nadat cliënt vooraf in kennis is gesteld. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 3. Inspanningen
PediCare zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschapen met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. PediCare zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 4. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden

4.1 Het boeken van een behandeling
Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

4.2 Annulering door cliënt
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan PediCare melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag PediCare het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

4.3 Annulering door PediCare
PediCare moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk arriveert, mag PediCare de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan twintig minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de praktijk kan PediCare de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4.5 Overmacht
Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 4.2 t/m 4.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PediCare of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PediCare of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 5. Betaling
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg tussen PediCare en cliënt is betaling mogelijk op rekening binnen 7 dagen.

PediCare vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk, in folders en de website www.pedicare-enschede.nl  
De gemelde prijzen zijn in euro's en inclusief btw.

PediCare behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering schriftelijk en/of mondeling kenbaar gemaakt.

5.1 Wet Incassokosten
Sinds 1 juli 2012 geldt de Wet Incassokosten (WIK). Wij moeten ons aan deze wet houden. Dit houdt in dat iemand die niet betaalt 4 maanden lang elke maand een brief van ons krijgt. De eerste brief is de zogenaamde servicebrief. Hieraan zijn nog geen kosten verbonden. Bij de tweede brief worden € 15 incassokosten in rekening gebracht, bij de derde € 25 en bij de laatste brief € 40. Volgt dan nog geen betaling, dan wordt de vordering van het totaal openstaande bedrag overgedragen aan een incassobureau. Dit bureau brengt dan de maximaal toegestane incassokosten, btw en rente in rekening.

Artikel 6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet PediCare vóór en/of tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan PediCare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

PediCare neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een beveiligd digitaal systeem. PediCare behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG per 28 mei 2018). PediCare zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke of mondelinge toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 7. Geheimhouding
PediCare is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PediCare verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
PediCare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PediCare is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

PediCare is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Artikel 9. Garantie
PediCare geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd, of anders binnen één dag indien volgens PediCare medische hulp direct noodzakelijk wordt geacht.
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Pedicure heeft gebruikt.

Artikel 10. Beschadiging & diefstal
PediCare heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. PediCare meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft PediCare het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 12.Klachten
Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen direkt na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan telefonisch, schriftelijk dan wel elektronisch bij PediCare te melden.
PediCare dient klachten afdoende te onderzoeken. PediCare zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen 7 dagen zoals omschreven in artikel 9, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging. PediCare verstrekt in dat geval informatie over de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging aan de cliënt.

Artikel 13. Geschillenregeling
Geschillen tussen cliënt en PediCare over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, kunnen zowel door cliënt als PediCare aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij PediCare heeft ingediend.

Nadat de klacht bij PediCare is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is PediCare aan deze keuze gebonden. Indien PediCare een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. PediCare dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 14. Nakomingsgarantie

14.1    ProVoet staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

14.2   Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ProVoet aan de cliënt uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de cliënt dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de cliënt aangeboden zijn vordering aan ProVoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de cliënt.

14.3   ProVoet verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de cliënt is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
- aan het lid is surséance van betaling verleend;
- het lid is failliet verklaard;
- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ProVoet aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

Artikel 15. Recht
Op elke overeenkomst tussen PediCare en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.