- Privacy Policy

Privacy Policy

PediCare hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik u informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

​Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PediCare houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (wet AVG). Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en en deze respecteer.

Als organisatie (PediCare) ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ik vraag aan elke huidige en nieuwe cliënt toestemming om noodzakelijke persoonsgegevens te mogen verwerken in een schriftelijke verklaring, waarin PediCare beschrijft welke persoonsgegevens verwerkt worden en met welke doelstelling.

​Uw persoonsgegevens worden opgeslagen tot u schriftelijk danwel mondeling aangeeft dat deze niet langer bewaard mogen blijven; en/of bij overlijden van cliënt; en/of bij beëindiging van de bedrijfsvoering van PediCare; en/of indien er minimaal 1 jaar geen contact meer is geweest tussen cliënt en PediCare.

​Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen, dan kan dat via het contactformulier.